شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی zone of proximal development به فارسی :

منطقه مجاور رشد

منطقه رشد همجوار

فاصله سطح رشد واقعی کودک بر مبنای ارزیابی مساله گشایی فردی با سطح بالاتر رشد ممکن.