شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی y chromosome به فارسی :

کروموزوم Y

کروموزومی است که در صورت جفت شدن با کروموزوم X سبب می شود فرد جنسیت نر داشته باشد. {کروموزوم ، کروموزم X ، ویژگی وابسته به جنسیت}.

شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی y-chromosome به فارسی :

کروموزم وای