شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی x chromosome به فارسی :

کروموزوم X

کروموزومی که در صورت جفت شدن با کروموزوم X دیگر سبب می شود فرد جنسیت ماده داشته باشد و اگر به کروموزوم Y جفت شود موجود نر به وجود می آید. کروموزوم X عامل انتقال ویژگیهای وابسته به جنسیت است. {کروموزوم ، کروموزوم Y ، ویژگی وابسته به جنسیت}.

شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی x-chromosome به فارسی :

کروموزم ایکس