شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی working through به فارسی :

حل و فصل

در درمان روانکاوی: فرایند بازآموزی که طی آن بیمار تعارضهای معینی را بارها در اتاق مشاوره تجربه می کند تا سرانجام بتواند در شرایط عادی زندگی نیز با آنها رویارو شود و بر آنها غلبه کند.

بینش یابی