شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی sudden infant death syndrome به فارسی :

نشانگان مرگ ناگهانی شیرخوار

مرگ ناگهانی و اسرار آمیز شیرخواران در گهواره ، که معمولاً در فاصله 2 هفتگی تا یکسالگی رخ می دهد.

نشانگان مرگ ناگهانی کودک