شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی stereotype به فارسی :

تصویر قالبی

هر نوع بارور تعمیمی یافته به حد اغراق ، و غالباً نادرست ، درباره گروهی از مردمان که شخص بر پایه آن چنین می پندارد که همه ی افراد آن گروه از ویژگی معینی برخور دارند ؛ مثلاً این تصور قالبی که همه مردان همجنس خواه ظاهری زنانه دارند.

رفتار قالبی

تصور قالبی، قالب ذهنی،کلیشه، قالب فکری