شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی stereoscopic vision به فارسی :

دید سه بعدی (دید استریوسکپی)

1- ادراک چشمیِ عمق و فاصله شی تحت تاثیر همپوشی میدانهای بینایی دو چشم. 2- اثر مشابهی که به هنگام ارائه ی جداگانه ی دو تصویر مختصر متفاوت به هر یک از چشم ها با دستگاه سه بعدی نما به وجود می آید. {نشانه های فاصله}.

دید سه بعدی