شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی social interest به فارسی :

علاقه اجتماعی

استعداد ذاتی انسان برای همکاری با دیگران جهت رسیدن به هدفهای شخصی و اجتماعی.

علاقه اجتماعی

علاقه اجتماعی

استعداد فطری ما برای همکاری کردن با دیگران جهت دستیابی به هدف های شخصی و اجتماعی.