شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی self-perception به فارسی :

ادراک خود، ادراک خویشتن

ادراک خویشتن

آگاهی شخص درباره خودش. این مفهوم با خودآگاهی فرق دارد ، چون ادراک خویشتن ممکن است به شکل خودسنجی عینی درآید. {خودآگاهی}.