شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی secondary reinforcer به فارسی :

تقویت کننده ثانوی

محرکی که قبلاً خنثی بوده است و از راه تداعی با تقویت کننده نخستین خواص تقویتی کسب کرده است. پس از آن که شرطی شدن پاسخگر یا کلاسیک اتفاق می افتد ، محرک شرطی الزاماً به صورت یک تقویت کننده ثانوی در می آید.

تقویت کننده ثانویه