شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی secondary aging به فارسی :

پیری ثانویه

پیری ثانوی

ضعف ناشی از نقایص ارثی و تأثرات محیطی مانند غذای بد ، ورزش نکردن ، سوء مصرف مواد ، آلاینده های محیطی ، و استرس روانی.