شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی schizoid به فارسی :

روان گسیخته گونه

اسکیزویید، روان گسیخته گونه

اسکیزویید

دارا بودن برخی ویژگیهای مشابه ویژگیهای اسکیزوفرنی ، منتها در حد خفیف. حالت اسکیزوییدی در افراد خانواده های اسکیزوفرنیایی بیشتر رایج است و این خود به ارثی بودن اسکیزوفرنی اشاره دارد. {اسکیزوفرنی}.