شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی scapegoat به فارسی :

قربانی، بلاگردان

سپر بلا

شکلی از پرخاشگری جابه جا شده که به آن بهانه شخص پرخاشگر قربانی بی پناه و بی گناه را به عنوان مسبب ناکامی خود مورد سرزنش یا تنبیه قرار می دهد. {پرخاشگری جابه جا شده}.