شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی scanning model of decision making به فارسی :

مدل وارسی تصمیم گیری

توصیف استیس از فرایند تصمیم گیری که در آن فرد ابتدا می آموزد که کدام پاسخ ها به چه پیامدهایی می انجامند. با در دست داشتن این دانش مربوط به روابط بین پاسخ- بازده ، وقتی که شخص در موقعیت تصمیم گیری قرار می گیرد ، ابتدا احتمالات پاسخ را سریعاً وارسی می کند و بعد پاسخی را که به ارزشمندترین نتیجه می انجامد انتخاب می نماید.