شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی role playing به فارسی :

نقش گزاری

روشی برای آموزش نگرشها و رفتارهای حائز اهمیت در روابط شخصی. طبق این روش ، خواه در رواندرمانی و خواه در آموزش رهبری : از شخص خواسته می شود در یک نمایش خود جوش نقش معینی را بازی کند. {بازیگری روانی}.

بازی نقش، نقش گذاری