شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی right hemisphere به فارسی :

نیمکرة راست (مغز)

نیمکره راست مغز

سمت چپ بدن ، و در اکثر افراد ، فعالیتهای طرحدار و فضایی را کنترل می کند (مترادف: نیمکره کهتر). {جسم پینه یی ، فرد دو پاره مخ ، نیمکره چپ ، نیمکره های مغز}.