شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی reticular system به فارسی :

دستگاه شبکه‌ای

دستگاه شبکه یی

دستگاه عصبی مرکب از راهها و ارتباطات نامشخص در ساقه مغز که در خارج از محدوده راههای عصبی مشخص قرار دارد و به عنوان مکانیسم انگیختگی نقش مهمی ایفا می کند.