شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی reticular activating system ras به فارسی :

دستگاه فعال ساز شبکه ای

ساختاری که در ساقه مغز واقع است و به نظر می رسد که مسئول تنظیم فعالیت برقی در مراکز عالی تر مغز باشد.

دستگاه فعال ساز شبکه‌ای