شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی repeated measure design به فارسی :

طرح اندازه گیری های تکراری (تکرار سنجش)

آزمایشی که در آن آزمودنی یکسان در هر گروه جایگزین می شوند. طرح درون آزمودنی نیز نامیده می شود.

طرح اندازه گیری های تکراری (تکرار سنجش)

آزمایشی که در آن آزمودنی های یکسان در هر گروه جایگزین می شوند. طرح درون آزمودنی نیز نامیده می شود.