شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی reinforced practice به فارسی :

تمرین یا عمل تقویت شده

تکرار عملکرد در شرایط که پاسخ درست تقویت می شود. به گمان بسیاری از نظریه پردازان یادگیری تمرین تقویت شده برای یادگیری لازم است ؛ با این حال ، نظریه پردازان دیگری وجود دارند که با آن موافق نیستند.