شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی reductionism به فارسی :

کاهش گرایی

آیینی است که پدیده ها را در یک سطح ، مانند اندیشه های پیچیده ، برحسب پدیده هایی در سطح دیگر ، مانند اندیشه های ساده تبیین می کند.

تحو یلی نگرى

واگشت گرایی،‌ کاهش گرایی، کاهشگری، تقلیل گرایی