شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی recesive gene به فارسی :

ژن نهفته

یکی از دو عضو هر جفت ژن ، که به شرطی به صورت عامل تعیین کننده شکل ظاهری فرد یا پدیدار شدن ویژگی در می آید که عضو دیگر نیز نهفته باشد. هر گاه عضو دیگر ، یک ژن بارز باشد اثر ژن نهفته پدیدار نمی شود. {ژن بارز}.