شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی recency effect به فارسی :

اثر تأخر

1- در آزمایشهای مربوط به حافظه ، سهولت نسبی یادآوری واژه های پایانی یک فهرست حفظ کردنی در مقایسه با سایر واژه های آن فهرست. 2- در مطالعه مربوط به شکل گیری برداشتهای شخصی یا تغییر نگرشها ، موثر بودن اطلاعات بعدی در مقایسه با اطلاعات آغازین. {اثر تقدم}.

اثر تأخر