شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی receiver-operating-characteristic curve roc curve به فارسی :

منحنی شاخص عملیاتی گیرنده (منحنی آر او سی)

نوعی تابع ریاضی که احتمال حدسهای درست و نادرست را در یک تکلیف ردیابی در سطح ثابتی از علامت دهی نشان می دهد. عوامل اثرگذار بر سوگیری پاسخ می توانند میزان حدسهای درست و نادرست را تغییر دهند، ولی این تغییرات در محدوده منحنی آر او سی صورت پذیر است. {تکلیف ردیابی}.