شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی randomization به فارسی :

تصادفی کردن، آرایش تصادفی

تقسیم تصادفی

تصادفی کردن

کنترل کردن تأثیر متغیرهای نامربوط با اطمینان یافتن از اینکه تمام متغیرهای تأثیر گذار ، به طور تصادفی تعیین می شوند.