شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی purposive behavior به فارسی :

رفتار غایت نگر، رفتار هدفمند

رفتار هدفمند

رفتاری که معطوف به هدفی است ، مانند رفتن به فروشگاه ، پختن غذا ، یا یافتن راه رسیدن به جعبه هدف درماز.