شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی psychological types به فارسی :

انواع روانی، سنخ های روانی

سنخهای روانشناختی

سنخهای شخصیت مبتنی بر تعامل نگرشها و کارکردها.