شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی psycho-dynamic به فارسی :

روان پویشی