شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی prolapsed umblical cord به فارسی :

پیش افتادگی طناب جفتی

فشرده شدن طناب جفتی بین بدن جنین و دیواره مجرای زایمانی در حین زایمان که سبب محرومیت جنین از اکسیژن می شود.