شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی projective test به فارسی :

آزمون فرافکن

آزمون فرافکن

نوعی آزمون شخصیت که در آن افراد با فرآورده های تخیلی خویش ویژگی های خود را فاش می سازند (فرافکنی می کنند). آزمون فرافکن در مقایسه با پرسشنامه های شخصیت که گزینه های ثابتی دارند آزادی بیشتری برای پاسخ دادن فراهم می کند. آزمون رورشاخ (لکه های مرکب که باید تفسیر شوند) و آزمون اندریافت موضوع (تصاویر که داستانهایی را فرامی خوانند) دو نمونه از آزمونهای فرافکن اند. {پرسشنامه شخصیت}.