شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی productive thinking به فارسی :

تفکر آفرینشی، تفکر مولد

تفکر بارآور

اصطلاح ورتایم برای آن نوع تفکر که بر فهم اصول تشکیل دهنده مسئله استوار است نه بر منطق یا حفظ طوطی وار واقعیت ها و قواعد.