شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی product-moment correlation به فارسی :

همبستگی گشتاوری

{ضریب همبستگی}.