شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی primary reinforcer به فارسی :

تقویت کننده نخستین

تقویت کننده اولیه

تقویت کننده نخستین

هر چیزی که به بقای ارگانیسم وابسته است ، مانند غذا ، آب ، فعالیت جنسی. پاولف باور داشت که همه شرطی شدن ها نهایتاً به تقویت نخستین وابسته است. در شرطی سازی کلاسیک ، تقویت کننده نخستین همان محرک غیرشرطی است.