شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی primary effect به فارسی :

اثر تقدم

1- در آزماشهای مربوط به حافظه ، سهولت نسبی یادآوری واژه های آغازین یک فهرست حفظ کردنی در مقایسه با واژه های پایانی آن فهرست. 2- در مطالعات مربوط به شکل گیری برداشتهای شخصی و تغییر نگرشها ، موثر تر بودن اطلاعات آغازین در مقایسه با اطلاعات بعدی. {اثر تأخر}.