شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی primary aging به فارسی :

فرایند طبیعی پیری

پیری نخستین

ضعفهای مرتبط با سن در فعالیت اندامها و سیستمها که تحت تأثیر عوامل ژنتیکی قرار دارند و تمام اعضای گونه ما را تحت تأثیر قرار می دهند و حتی در صورت وضعیت سلامت خوب ، صورت می گیرند.