شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی possible selves به فارسی :

خودهای ممکن

خودهای ممکن

بازنماییهای ذهنی آینده گرا در مورد آنچه فرد امیدوار است بشود و آنچه می ترسد بشود. بُعد موقتی خود پنداره.