شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی pluralistic ignorance به فارسی :

غفلت جمعی

گرایش اعضای گروه به گمراه سازی یکدیگر درباره موقعیت. مثلاً بر اثر آرام و نافعال ماندن برخی اعضای گروه ممکن است موقعیتی اضطراری به صورت موقعیت غیراضطراری جلوه کند.