شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی placebo group به فارسی :

گروه دارونما

گروهی که در پژوهش های دارویی برای ارزیابی تأثیر روان شناختی مصرف دارو به آن ها به جای داروی اصلی یک ماده بی اثر داده می شود.