شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی place theory به فارسی :

نظریه ی مکانی

نظریه ای درباره شنوایی: زیر وبمی صوت با مکان تحریک در غشای پایه ارتباط دارد. {اصل شلیک چندگانه ، نظریه بسامدی}