شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی pituitary gland hypophysis به فارسی :

غده هیپوفیز

غده ای درونریز که در ناحیه هیپوتالاموس به مغز پیوند می خورد و دارای دو بخش است: هیپوفیز قدامی و هیپوفیز خلفی. بخش قدامی نقش مهمتری برعهده دارد ، چون جریان رشد بدن و فعالیت سایر غده های درونریز را تنظیم می کند. {غده درونریز}