شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی pitch به فارسی :

زیر و بمی صدا

زیروبمی

از بُعدهای کیفی شنوایی که با بسامد موج صوتی محرک شنوایی ارتباط دارد.