شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی physiology به فارسی :

فیزیولوژی

شاخه ای از زیست شناسی که عمدتاً با کارکرد اندامهای بدن سروکار دارد.

فیزیولوژی ، پیکرشناسی