شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی phrenology به فارسی :

جمجمه شناسی روانی (فرنولوژی)

جمجمه شناسی

مطالعه موقعیت برآمدگی ها و فرورفتگی های جمجمه یک فرد برای تعیین قوای ذهنی نیرومند و ضعیف او.