شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی phrase-structure grammar به فارسی :

دستور ساخت گروهی