شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی phobic disorder به فارسی :

اختلال هراس

اختلال هراس

نوعی اختلال اضطرابی که در آن ترسهای شخص چنان شدید یا فراگیر هستند که زندگی روزمره او به شدت مختل می شود. {اختلال های اضطرابی ، هراس}.