شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی pheromones به فارسی :

فرومونها

مواد شیمیایی خاصی که بسیاری از حیوانها ترشح می کنند و در هوا پخش می شوند و همنوعان جاندار را به سوی او جلب می کنند.