شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی phenotype به فارسی :

سنخ پدیداری، نوع پدیداری

سنخ پدیداری (فتوتیپ)

صفات قابل مشاهده فرد

سنخ پدیداری

مبحث وراثت: خصوصیاتی که در جاندار نمایان شده اند (مانند هوش ، یا رنگ چشم) در مقایسه با خصوصیاتی که جاندار به ارث برده ولی در او ظاهر نشده اند. {سنخ ارثی}.