شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی phase sequence به فارسی :

توالی مرحله‌ای

زنجیره مرحله ای

زنجیره ای از مجتمع های سلولی موقتاً به هم وابسته. مجتمع های سلولی که به طور زمانی دائماً به دنبال هم می آیند یک واحد یا یک زنجیره متوالی را می سازند.