شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی personality psychologist به فارسی :

روانشناسی شخصیت شناس

روانشناسی که با طبقه بندی افراد و بررسی تفاوتهای فردی سروکار دارد ؛ تا حدودی با کار روانشناسان رشد و روانشناسان اجتماعی همپوشی دارد. {روانشناس اجتماعی ، روانشناس رشد}.