شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی personality inventory به فارسی :

پرسشنامه شخصیت

پرسشنامه شخصیت

پرسشنامه خودسنجی ، شامل جمله ها یا پرسشهای متعدد در باره خصوصیات و رفتارهایی که شخص آنها را در مورد خود درست یا نادرست می داند. {آزمون فرافکن}.